Skip to main content

ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE OG COOKIES

FRANKE Holding AG og vores tilknyttede virksomheder (benævnes sammen i det efterfølgende som “FRANKE”, “virksomheden”, ”vi” eller “os”) tager beskyttelsen af dine personlige data alvorligt. FRANKE sætter pris på din interesse i dets produkter og besøget på hjemmesiden. Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger, og at du føler dig godt tilpas under besøget på vores hjemmeside. Personoplysninger, som er blevet indsamlet under besøg på vores hjemmesider, behandles af os i henhold til gældende ret. Med denne databeskyttelsespolitik (“databeskyttelsespolitik”) ønsker vi at oplyse dig om vores sikkerhedsforanstaltninger.

1. ANSVARSHAVENDE

Den ansvarshavende i henhold til Den Generelle Forordning om Databeskyttelse (“GDPR”: General Data Protection Regulation) eller de øvrige lovgivninger er Franke-virksomheden, der fremgår af kolofonen på hjemmesiden.

2. PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person; ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Dette indbefatter oplysninger såsom dit for- og efternavn, din adresse og e-mail-adresse, dit telefonnummer eller din fødselsdag. Personoplysninger uanset i hvilken form (f.eks. papir, elektronisk, video, audio). FRANKE lægger stor vægt på at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle dine personoplysninger behandles korrekt og i henhold til gældende ret. Alle vores ansatte, databehandlere og tredjepartsserviceudbydere er forpligtet til at respektere fortroligheden af personoplysninger og overholde denne databeskyttelsespolitik. Vi indsamler kun personoplysninger, når du overfører disse til os via registrering, udfyldelse af formularer eller forsendelse af e-mails, som en del af bestilling af produkter eller tjenester, forespørgsler eller anmodninger om de bestilte produkter og lignende situationer, hvor du har valgt at give os oplysninger.

Databasen og dens indhold forbliver hos FRANKE eller dem, der er autoriseret af os til at bearbejde sådanne data, samt i vores servere.

Vi bevarer kontrollen over og ansvaret for brugen af alle personoplysninger, som du videregiver til os. Det er muligt at nogle af disse personoplysninger bliver behandlet på computere, som befinder sig i lande med andre lovgivninger, såsom USA, hvor bestemmelserne om databeskyttelse muligvis afviger fra lovgivningen i det land, du lever i. I disse tilfælde garanterer vi, at der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger, så databehandleren i det pågældende land er forpligtet til at beskytte personoplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen i det land, du lever i.

3. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER – RETSGRUNDLAG

Det er muligt at anvende vores hjemmeside uden at videregive personoplysninger. Du behøver ikke at videregive personoplysninger for at anvende vores hjemmeside, medmindre du ønsker et produkt eller en service eller at kommunikere med vores hjemmeside. I det efterfølgende forklarer vi hvorledes vi indsamler, behandler og anvender dine personoplysninger på vores hjemmeside:

a) Data ved besøg af vores hjemmeside

Når du anvender vores hjemmeside, bliver der muligvis behandlet data for at gøre det muligt for dig at kommunikere med vores hjemmeside og af sikkerhedsgrunde, f.eks. for at forhindre utilsigtet adgang, fejlsøgning eller kontrol. De personoplysninger, som vi indsamler, kan indbefatte navnet på din internetudbyder, hjemmesiden, som du har anvendt til at komme frem til vores hjemmeside, dato og tidspunkt for besøget, hjemmesider, som du besøger fra vores hjemmeside og din IP-adresse. Denne behandling er nødvendig for at fremme vores tjenesteydelser og er baseret på vores legitime interesse i at kunne håndtere kommunikationen. Vi formoder, at du ligeledes er interesseret i dette, eftersom hjemmesiden ikke kan vises uden denne kommunikation. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dette formål uden at anføre en begrundelse med virkning for fremtiden. Vi vil dog gøre dig opmærksom på at behandlingen af dine personoplysninger muligvis bliver udført, selv efter at der er blevet gjort indsigelse mod anvendelsen i forbindelse med hjemmesiden, eftersom det ikke er muligt at standse behandlingen, der er nødvendig af tekniske grunde for enkelte brugere af hjemmesiden eller generelt. Der er således tungtvejende grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder. Hvis du ønsker at forhindre behandlingen, som beskrives i det foregående, kan du ganske enkelt lade være med at besøge vores hjemmeside. Disse data slettes efter en session, medmindre en længere lagring er nødvendig af sikkerhedsgrunde for at muliggøre undersøgelse af dokumentationsformål.

b) Data til oprettelse af en kundekonto

Hvis du opretter en kundekonto på vores hjemmeside, bliver dine personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail-adresse, telefon, titel og adgangsdata) gemt og behandlet i FRANKE`s kundedatabase. Disse personoplysninger behandles for at kunne opfylde en kontrakt eller foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt. Du kan til enhver tid deaktivere din kundekonto og/eller gøre indsigelse mod yderligere lagring og brug af dine personoplysninger til dette formål uden at anføre begrundelser med virkning for fremtiden ved at rette henvendelse til efterfølgende kontaktadresse. Hvis du gør indsigelse, sletter vi dine personoplysninger omgående. I tilfælde af at du deaktiverer kundekontoen, sletter vi også din kundekonto.

c) Kontakt via kontaktformular eller pr. e-mail

Hvis du kontakter os (f.eks. via kontaktformular eller pr. e-mail), bliver dine personoplysninger, som du giver os i kontaktformularen, gemt og behandlet af FRANKE. De data, som indsamles i tilfælde af en kontaktformular, fremgår af den respektive kontaktformular. Disse data gemmes og anvendes kun til at besvare dine forespørgsler og/eller til etablering af kontakt og den tilknyttede tekniske administration. Behandlingen af denne data finder sted for at opfylde en kontrakt eller foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt, eller behandlingen er ligeledes i vores legitime interesse, uden modstridende interesser over for dine interesser i denne forbindelse, eftersom behandlingen af disse forespørgsler er interessant for begge parter.

Efter at behandlingen af forespørgslen er ført til ende, opbevarer vi kun korrespondancen, såfremt lovmæssige opbevaringsperioder er foreskrevet, eller hvis det konstateres, at yderligere opbevaring er påkrævet i forbindelse med retskrav, der kan gøres gældende eller forsvares.

d) Tilmeldingsdata ved registrering til nyhedsbrev

Hvis du tilmelder sig vores nyhedsbrev, bliver dine personoplysninger (f.eks. navn, adresse og e-mail-adresse) gemt og behandlet af FRANKE til formålene marketing, reklame eller promotion. Behandlingen af disse data er baseret på dit samtykke eller finder sted for at opfylde kontrakten. I dette tilfælde tilsender vi dig regelmæssigt markedsføringsmateriale om tjenester og produkter, som er tilknyttet til produkter, tjenester, tilbud eller begivenheder fra FRANKE. Du kan framelde dig sådanne nyhedsbreve til enhver tid uden at anføre begrundelser med virkning for fremtiden ved at kontakte adressen nedenfor eller ved at afbestille det vha. afbestillingsoptionen i dette nyhedsbrev. Så snart du har valgt afbestilling, bliver din e-mail adresse slettet fra vores nyhedsbrevdistributionsliste med det samme, med undtagelse af en kopi i vores fravælgelsesdatabase, som vi betragter det som en legitim interesse at fastholde for at sikre, at du i fremtiden ikke længere får tilsendt nyhedsbreve.

e) Videregivelse

Det kan forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter for at fuldbyrde eller anvende denne databeskyttelsespolitik og andre aftaler for at beskytte FRANKE's, vores kunders og andre parters rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette indbefatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organer i forbindelse med beskyttelse mod bedrageri og reduktion af kreditrisici eller en betalingsløsning tilbudt af et bankinstitut i vores online-shop for at betale bestilte produkter. Vi videregiver muligvis også personoplysninger til offentlige organer og retlige og retshåndhævende myndigheder, hvis det er foreskrevet i lovgivningen eller bestemmelser. Denne type videregivelse er muligvis påkrævet for at opfylde en retlig forpligtelse, eller er nødvendig for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller er baseret på vores eller en tredjeparts legitime interesse. Hvis det sidstnævnte er tilfældet, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan brug, men vi overfører dog muligvis alligevel data, hvis vi kan påvise, at der findes tungtvejende legitime grunde, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder eller friheder; eller i tilfælde af det er påkrævet i forbindelse med ikrafttrædelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

4. BRUG AF COOKIES

4.1. GENEREL

4.2. BRUGERUNDERSØGELSER

Deltagelsen i brugerundersøgelser, som udføres ind i mellem på vores hjemmeside, er frivillig. Vi anvender funktions-cookies til at udføre brugerundersøgelser. De tekniske oplysninger, som registreres i brugerundersøgelsen, er de samme oplysninger, som registreres, når brugere besøger hjemmesiden (se ovenfor). Dine svar under brugerundersøgelsen bliver ikke tilknyttet til dine personoplysninger såsom din IP-adresse. 

5. TJENESTER ELLER INDHOLD FRA TREDJEPARTER PÅ VORES HJEMMESIDE

Vi inkluderer tjenester og/eller indhold fra tredjeparter på vores hjemmeside. Når du anvender tjenesteydelser fra tredjeparter, eller når indhold fra tredjeparter vises, bliver der af tekniske grunde udvekslet kommunikationsdata mellem dig og den respektive udbyder. FRANKE kontrollerer hverken hjemmesiderne eller databeskyttelsespolitikkerne fra de tredjeparter, som administrerer disse hjemmesider. Databeskyttelsespolitikkerne for hjemmesider fra tredjeparter kan afvige fra FRANKE’s, så vi kan ikke godkende eller træffe foranstaltninger vedrørende hjemmesider fra tredjeparter. Vær opmærksom på deres politik, inden du overfører personoplysninger til disse hjemmesider.

Den respektive udbyder af tjenesteydelser eller indhold kan have sine egne formål med at behandle dine oplysninger. Vi har udfra vores viden konfigureret tjenesteydelserne og indholdet fra udbydere, som er kendt for at behandle data til egne formål, på en sådan måde, at enhver kommunikation til andre formål end at præsentere deres tjenesteydelser eller indhold på vores hjemmeside, er blokeret, eller kommunikationen kun finder sted, når du har valgt at bruge den pågældende tjenesteydelse. Eftersom vi ikke har nogen kontrol over, hvordan dataene indsamles og behandles af tredjeparter, er det ikke muligt for os at give bindende oplysninger vedrørende omfanget af og formålet med behandlingen af dine personoplysninger.

a) Hjemmeside-links:

Vores hjemmeside kan indeholde links til og fra hjemmesider for vores partnernetværk, forhandlere, datterselskaber eller andre tredjeparter. Ved at vælge disse links forlades FRANKE hjemmesiden automatisk. FRANKE kontrollerer hverken hjemmesiderne eller databeskyttelsespolitikkerne fra de tredjeparter, som administrerer disse hjemmesider. Databeskyttelsespolitikkerne for hjemmesider fra tredjeparter kan afvige fra FRANKE’s, så vi kan ikke godkende eller træffe foranstaltninger vedrørende hjemmesider fra tredjeparter. Vær opmærksom på deres politik, inden du overfører personoplysninger til disse hjemmesider.

b) Sociale plug-in:

FRANKE anvender såkaldte sociale plug-in (”knapper”) fra sociale medier såsom Facebook, Google+, LinkedIn og Twitter. Når du besøger vores hjemmeside er disse knapper som standard deaktiveret, dvs. uden en handling fra din side sender de ikke data til de respektive sociale medier. For at kunne anvende disse knapper skal du aktivere dem ved at klikke på dem. De forbliver aktive, indtil du deaktiverer dem igen eller sletter dine cookies (se venligst ”Cookies”).

Efter aktiveringen bliver der etableret en direkte forbindelse til serveren for det respektive sociale medie. Indholdet for denne knap overføres fra det sociale medie direkte til din browser og bliver inkorporeret i hjemmesiden. Efter aktivering af en knap kan det sociale medie indhente data, uanset om du interagerer med denne knap eller ej. Hvis du er logget på et socialt medie, kan mediet tilordne dit besøg på hjemmesiden til din brugerkonto. Et socialt medie kan ikke tilordne dit besøg på andre FRANKE hjemmesider, medmindre eller før du ligeledes aktiverer den respektive knap dér.

Hvis du er bruger af et socialt medie og ikke ønsker at kombinere data, som blev indhentet ved dit besøg på vores hjemmeside med dine brugerdata, skal du logge dig af det pågældende sociale medie inden aktivering af knapperne.

Vi har ingen indflydelse på omfanget af data, som indhentes af de sociale medier ved hjælp af deres knapper. I de enkelte sociale mediers databeskyttelsespolitik findes der oplysninger om formålet med og omfanget af indsamlede data, hvordan dataene behandles og anvendes, dine rettigheder og de indstillinger, som du kan anvende for at beskytte dit privatliv.

For yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med indsamling og behandling af data, se venligst databeskyttelsespolitikkerne fra de udbydere, som vi inkluderer tjenesteydelser og/eller indhold fra, og hvem der ansvarlig for beskyttelsen af din data in denne sammenhæng.

6. EKSTERNE DATABEHANDLERE

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, der er givet tilladelse af den relevante myndighed eller du har givet samtykke dertil. Som sagt er det muligt, at FRANKE indgår aftaler med andre virksomheder eller personer (“databehandlere”), som udfører bestemte opgaver på vores vegne. På grund af dette kan det være nødvendigt, at vi giver databehandlerne adgang til personoplysninger. Vores databehandlere er forpligtet til at sikre fortroligheden af personoplysningerne, og de må ikke anvende oplysningerne til andre formål, end de formål, som er defineret af FRANKE. Eksempler på opgaver, som udføres af databehandlerne inkluderer forretningspartnere eller underleverandører inden for teknik, betalings- og leveringstjenester, reduktion af kreditrisiko eller beskyttelse mod bedrageri, analyseudbydere, søgeinformationsudbydere eller intra-gruppe-behandling. De får kun adgang til personoplysninger, som er nødvendige for udførelsen af den respektive aktivitet. Disse databehandlere må under ingen omstændigheder anvende dine personoplysninger til andre formål.

Vi træffer foranstaltninger ved at indgå kontrakter eller lignende for at sikre passende beskyttelse af personoplysninger, der er blevet videresendt til vores databehandlere, samt at vores databehandlere gør brug af et tilstrækkeligt retsgrundlag såvel som organisatoriske og tekniske løsninger for at beskytte personoplysningerne i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. 

7. SIKKERHED

FRANKE er en global koncern, med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, som krydser grænserne. Derfor er vores foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred udarbejdet til at yde beskyttelse af personoplysninger i hele verden. FRANKE’s strategi er kun at give adgang til personoplysninger til de autoriserede ansatte, agenter, kontrahenter, juridiske enheder og databehandlere, som FRANKE har fastlagt har en legitim grund til at få kendskab eller adgang til oplysningerne for at kunne varetage deres ansvarsområder. FRANKE gør brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data fra dig, som bliver administreret af os, mod manipulation, tab, destruktion og adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres kontinuerligt i overensstemmelse med den tekniske udvikling.

Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) et password, som gør det muligt for dig at få adgang til bestemte dele af vores hjemmeside, er du ansvarlig for at beskytte dette password. Vi beder dig om ikke at dele det med andre personer.

8. OPBEVARING AF DATA

Medmindre andet nævnes om specifikke opbevaringsperioder, gør efterfølgende generelle regler sig gældende:

Dine personoplysninger slettes, så snart det tilsigtede formål med opbevaringen bortfalder, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse mod brugen baseret på legitim interesse, og vi ikke har nogen mere tungtvejende legitime grunde til at opbevare dem yderligere. I nogle tilfælde er opbevaringsperioden længere, hvis dette er påkrævet af lovgivende myndigheder (f.eks. skatte- og handelslovgivninger), eller data er påkrævet i forbindelse med ikrafttrædelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. 

9. DINE RETTIGHEDER OG KONTAKT

Ifølge den europæiske Generelle Forordning om Databeskyttelse eller lignende gældende lovgivninger er du berettiget til at udøve nogle eller samtlige af de følgende rettigheder:

1. At kræve (i) oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger opbevares og (ii) få adgang til og/eller duplikater af dine opbevarede personoplysninger, inklusive formålet med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger, modtagere af data såvel som potentielle opbevaringsperioder;

2. At anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, f.eks. fordi (i) de ikke er komplette eller korrekte, (ii) de ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til, eller (iii) hvis samtykket, som behandlingen var baseret på, er blevet trukket tilbage;

3. At nægte at give og – uden indflydelse på databehandlingsaktiviteter, som blev udført før denne indsigelse – trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage til enhver tid;

4. At træffe retlige foranstaltninger i forbindelse med enhver form for potentiel krænkelse af dine rettigheder vedrørende behandling af dine personoplysninger, såvel som at indgive klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighed;

5. At kræve (i) at modtage og genbruge personoplysninger om dig, som du har overført til os, i et struktureret, normalt og maskinlæseligt format og (ii) få overført disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side; hvor dette er teknisk muligt, har du ret til at få overført personoplysninger direkte fra os til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse:

Du er berettiget til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger bliver udsat for databehandling under henvisning til din specielle situation. I dette tilfælde vil det være ønskværdigt, at du giver os oplysninger om din specielle situation. Efter vurderingen af de omstændigheder, som du fremlægger, standser vi enten behandlingen af dine personoplysninger eller underretter dig om de tungtvejende legitime grunde, der findes til at fortsætte behandlingen.

Vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden, så den stemmer overens med eventuelle ændringer af den måde, vi anvender dine personoplysninger på, eller hvis der forekommer ændringer af lovgivningen. I tilfælde af sådanne ændringer offentliggør vi den ændrede databeskyttelsespolitik på vores hjemmeside.

Hvis du har forespørgsler eller indsigelser vedrørende vores overholdelse af denne databeskyttelsespolitik, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, som beskrevet i det foregående, kan du rette henvendelse til os på følgende måde:

Til den respektive Franke-virksomhed, der fremgår af kolofonen på hjemmesiden, klik her.

Att.: Databeskyttelseskoordinatoren

eller pr. e-mail til: DPC-FDK@franke.comMAJ 2018